Breadcrumbs


Domeček


Stezka

Naučná stezka Ždánickým lesem

značka stezky

V létě r. 1996 byla zpřístupněna Naučná stezka Ždánickým lesem. Pokračují tak ekologické aktivity zahájené v roce 1990. Cílem tohoto úsilí je ochrana zdejších překrásných lesů, jejichž skladba a přirozený vývoj vytvářený stovky let, byly neúměrnou těžbou v osmdesátých letech značně narušeny.

V listopadu 1998 byl Ždánický les vyhlášen přírodním parkem nařízením Okresních úřadů Hodonín, Vyškov, Brno-venkov, Kroměříž. Cílem je zachování krajiny s vysokými biologickými hodnotami a ochrana zdravých životních podmínek celé oblasti. Přírodní park zasahuje území čtyř okresů, převážná část leží v katastrech Hodonínská a Vyškovská. Geomorfologicky obsahuje celou plochu Ždánického lesa a přilehlých částí volné přírody se všemi významnými krajinnými prvky a plochami územních systémů ekologické stability.

V roce 1998 byla trasa Naučné stezky rozšířena o čtyři stanoviště a prodloužena o 6 300 m severním směrem k Haluzické hájence. Ta se může stát konečným cílem putování po stezce, stejně jako výchozím místem pro nástup na trasu. V tomto roce byly současně obnoveny poškozené a zničené doprovodné texty na jednotlivých stanovištích. Chceme, aby naučná stezka sloužila ke zlepšeni rekreačního vyžití návštěvníků regionu, stejně jako místních obyvatel.

Na jednotlivých stanovištích jsou turisté pomocí informačních tabulí seznamováni se zdejší krajinou a životem v ní z pohledu různých vědních oborů a lidských aktivit. Vzhledem ke skladbě a stavu lesních porostů bude stezka umožňovat i objevování přírodních krás během všech ročních období.

Popis trasy

stezka

Trasa Naučné stezky překonává celkový výškový rozdíl 219 m. Nejníže položeným místem je výchozí bod na autobusovém nádraží ve Ždánicích (218 m n. m.), nejvyšším bodem stezky je místo na hlavním hřebenu Ždánického lesa nedaleko kóty U slepice 437 m n. m. mezi stanovišti 10 a 15.

Naučnou stezku lze absolvovat třemi směry podle místa nástupu na trasu. Ze stanoviště l - Ždánice autobusová zastávka - po trase přes jednotlivá stanoviště k Jordánku (č. 10). Zde je možné pokračovat dále směrem jižním až ke 14. stanovišti v Lovčicích u kostela. Lze se pak vrátit do Ždánic podél lesa. Z Lovčic lze využít i autobusových spojů do Ždánic nebo do Kyjova.

Od stanoviště č. 10 je však možné pokračovat severní cestou směrem k Haluzické hájence přes nově zřízená stanoviště 15., 16., 17., 18. V blízkosti zdejší táborové základny se nachází železniční stanice na trati č. 340 Brno-Veselí nad Moravou.

Počátek naučné stezky je situován do prostoru autobusového nádraží ve Ždánicích, odkud je trasa vedena na sever k městskému úřadu. Zde se stáčí k východu a vede návštěvníky ke kostelu. Od něj pokračuje opět k severu, kdy se po asfaltové a posléze polní cestě mírným stoupáním dostává na okraj lesního komplexu - zároveň hranice rekreačního lesa Palánek. Odtud se po vrstevnici (po cca 200 m) přichází k prvnímu rozcestí naučné stezky, které umožňuje volit mezi pokračováním po vrstevnici nebo sestupem k požární nádrži. Při postupu po vrstevnici nás trasa stezky zářezem ve svahu vede k prudké odbočce do svahu na vyhlídkové místo nad Ždánicemi (doprava, do svahu po cca 350 m). Po sestupu k požární nádrži trasa stezky pokračuje podél lesa k severu (cca 800 m). Pak odbočuje do lesního komplexu, kde stoupá na kótu 299 ukázkovými porosty čisté bučiny a doubravy s bukem.

Při cestě z kóty (rozcestí) se po pozvolném pravotočivém oblouku trasa stáčí od SZ k SSV a tento směr udržuje přes kótu 345 až po kótu 356 (cca 1100 m pozvolného stoupání). Z kóty 356 trasa pokračuje k SV a pozvolným klesáním nás po cca 500 m přivádí ke čtvrtému rozcestí naučné stezky. Z tohoto rozcestí je možno odbočit k pramenu Jordánku (asi 250 m SV) a pokračovat popřípadě dále s přechodem na modrou turistickou značku, která vede k rozcestníku „U slepice".

Pro pokračování po naučné stezce je třeba se na čtvrtém rozcestí otočit k jihu a vydat se druhově i věkově různorodými lesními porosty v údolí potoka Jordánku směrem do Lovčic (trasa shodná s modrou turistickou značkou). Stezka je vedena dnem údolí po lesní cestě, která se přibližně po 1300 m napojuje na silničku vedoucí až do Lovčic. Ta je po levé straně lemována vlhkými loukami v různém stupni sukcese k lesním společenstvům. V Lovčicích je trasa naučné stezky zakončena na křižovatce před kostelem. Variantně je možno pokračovat z Lovčic od Hřbitova západním směrem po polní cestě na Nedbálky, dále na kótu 334 a z ní úvozovou cestou mezi vinohrady a pozemky drobné držby po svahu dolů do Ždánic.

Celková délka trasy naučné stezky je (počítáno bez odboček ke stanovištím 4 a 10) celkem 13440 m. Návštěvník, který bude chtít spatřit tabule i na odbočkách bude muset ujít o 1480 m více (i s cestou zpět). V případě, že by byla naučná stezka uzavřena do okruhu, byla by delší o dalších 2520 m. Maximální délka, kterou by mohl turista ujít po značené naučné stezce by tedy teoreticky byla 17700 m.

Témata stanovišť

 

č.

téma

popis

1 Základní informace Na tomto stanovišti je umístěna přehledná mapka naučné stezky, informací o ní, dále údaje o současnosti Ždánic.
2 Vstupujeme do Ždánického lesa Poučení o zásadách chování v lese a problematika ochrany a tvorby krajiny.
3 Historie - Palánek a Ždánice Tabule seznamuje návštěvníka s historií Ždánic a Palánku.
4 Geomorfologie Na okraji lesa, odkud je pěkný výhled do kraje, je nainstalovaná tabule s panoramatickým obrazem krajiny. Pomocí něj se mohou návštěvníci orientovat v krajině a udělat si představu, kde se nalézají. Na informační tabuli je popsána geomorfologie kraje.
5 Biotop vodní nádrže Na tomto stanovišti budou návštěvníci obecně seznámeni s vodním ekosystémem, vodní faunou a flórou, kromě ryb - ty jsou součástí tabule rybářství.
6 Biotop lesa Toto stanoviště je zaměřeno na lesnickou a fytocenologickou problematiku.
7 Geologická stavba U nevelkého záezu cesty do svahu, který částečně odkrývá půdní profil je instalována tabule u geologických a pedologických podmínkách Ždánického lesa. Tyto přírodovědné charakteristiky doplňují informace o historii hrnčířství v regionu.
8 Mykologie Informační tabule na tomto místě seznamuje návštěvníky s mykologií Ždánického lesa.
9 Entomologie Toto stanoviště seznamuje návštěvníky s entomologickými zajímavostmi oblasti.
10 Prameniště Jordánek U upravené a zastřešené studánky je návštěvník informující o hydrologii oblasti a specifickém jevu lokality - ponoru potoka Jordánku přibližně 100m od pramene.
11 Myslivost Kousek pod souborem mysliveckých zařízení cca 70m se nalézá tabule s informacemi o myslivosti s vyobrazením některých druhů zvěře (savci a ptáci, siluety letících dravců,...).
12 Květena U zbytků starého pomníčku se návštěvníci seznámí s botanickými poměry různých ekosystémů.
13 Rybník na Jordánku Informační tabule je zaměřena na rybářskou problematiku. Základem je vyobrazení jednotlivých druhů ryb, které se v regionu vyskytují.
14 Základní informaci o naučné stezce a Lovčicích Na tomto stanovišti je umístěna přehledná mapka naučné stezky, informace o ní, dále údaje o historii a současnosti Lovčic.
15 Těžba ropy a plynu Informace o exploataci uhlovodíků jako nerostné suroviny. Těžba Moravských naftových dolů,a.s. Hodonín ve Ždánickém lese, spracování vytěžené suroviny ve Sběrném naftovém středisku Ždánice, které se nachází západním směrem od naučné stezky po hřebenové cestě mezi stanovišti 10 a 15.
16 Chráněné organismy Přehled unikátních živočisných a rostlinných druhů existenčně ohrožených, jejichž zvláštnost je dána rozhraním mezi ekosystémem panonským a karpatským.
17 Bezdynka Název lokality vznikl podle studánky Bezdynky. V její blízkosti se pořádají od roku 1971 dětské letní tábory. Asi 600m SZ směrem od tohoto stanoviště se nachází zbytek středověkého opevnění s názvem Hrádek.
18 Táborová základna Haluzická hájenka Areál využívá DDM Ždánice pro celoroční pobyty dětí a jejich rodičů.